Lớp Ngày khai giảng Lịch học Học phí
Tiếng Đức A1 (14 tuần) đang cập nhật    
Tiếng Đức A2.1 (8 tuần) đang cập nhật    
Tiếng Đức A2.2 (8 tuần) đang cập nhật    
Tiếng Đức B1.1 (10 tuần) đang cập nhật    
Tiếng Đức B1.2 (10 tuần) đang cập nhật    
Hoàn 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu không hài lòng.

Đăng ký bằng cách chọn khóa học trong Khóa học tiếng Đức.